1.แนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีกี่แนวทางได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ 4 แนวทาง

1.การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด

2.การใช้หมุนเวียนและการนำกลับมาใช้ใหม่

3.การบำบัดของเสีย

4.การนำไปทิ้ง

 

2.กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีกี่ขั้นตอนได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ 3 ขั้นตอน

1.การบำบัดขั้นต้น

2.การบำบัดขั้นที่สอง

3.การบำบัดขั้นที่สาม

 

3.เทคโนโลยีสะอาด หมายถึงอะไร

ตอบ หมายถึง การใช้กระบวนการผลิตที่มีการปล่อยมลพิษออกสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ากระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม

 

4.พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ตกสู่พื้นโลกมีปริมาณมหาศาลประมาณกันว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่โลกได้รับในระยะเวลากี่สัปดาห์

ตอบ 10 สัปดาห์

 

5.น้ำเสียหมายถึงอะไร

ตอบ ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนในของเหลว

 

6.พลาสติกที่มีการนำมาแปรรูป กลับสภาพมาใช้ใหม่อย่างแพร่หลายได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ ได้แก่ โพลีเอธีลีน เช่น ขวดน้ำอัดลม เป็นต้น

 

7.ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจมีสาเหตุจากกิจกรรม เช่นกิจกรรมอะไร

ตอบ การทำลายป่าในเขตต้นน้ำ  การปล่อยน้ำเสียโดยปราศจากการบำบัดแป็นต้น

 

8.การระเบิดของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด

ตอบ พ.ศ. 2529

 

9.วัสดุที่มีการนำมาแปรรูปเพื่อกลับนำมาใช้ใหม่ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ กระดาษ พลาสติก อะลูมิเนียม และแก้ว

 

10.เกษตรอินทรีย์คืออะไร

ตอบ คือการเกษตรที่สร้างสรรค์ให้เกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตรเกิดการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.