" เทคโนโลยีสะอาด " หรือ " Chean Technology "( CT ) เป็นแนวทางซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในประเทศที่พัฒนาแล้วว่า เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม และ ประเทศ อย่างยั่งยืน เพราะทำให้มีการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด และลดปริมณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตลดลง สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีสะอาดแก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 โดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์เพื่อการ พัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถนำ เทคโนโลยีสะอาด ไปประยุคใช้ได้อย่างมีประสิธิภาพ และเกิดประโยชน์กับองค์กร แก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งลดต้นทุน เสริมสร้างความสามารถในหารแข่งขันให้อุตสาหกรรมไทย และนำไปสู่การพัฒนาของประเทศที่ยั่งยืน

 แนวคิดเรื่องการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น การ

 ป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention : P2) หรือการผลิตที่สะอาดขึ้น (Cleaner Production : CP) ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อบ แต่มีหลักการ "มุ่งเน้น มลพิษที่แหล่งกำเนิด เพื่อทำให้มีของเสียน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้น ต้องหาวิธีนำ ของเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เหลือของเสีย สำหรับการบำบัดที่ปลาย ท่อให้น้อยที่สุด " ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับเทคโนโลยีสะอาด (Clean Techonlogy :CT)

 หลักการของเทคโนโลยีสะอาด (CT Concept)

 หลักการคิดของเทคโนโลยีสะอาด เพื่อเพิ่มประสิธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากร และ ลดมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คือ การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด เพื่อขจัดปัญหาการสูญเสีย และการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และหากยังมีของเสียเกิดขึ้นต้องพยายามนำของเสียเหล่านั้นกลับ มาใช้ซ้ำ (Reuse) หรือ นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle & Recovery) เพื่อให้มีของเสียที่ต้อง การบำบัดหรือฝังกลบให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ขอเสียที่ไม่สามารถลด และนำกลับมาใช้ใหม่ ได้แล้วจึงทำการบำบัดและทิ้งทำลายต่อไป เทคโนโลยีสะอาด มุ่งเน้นที่ 2 ขั้นตอนแรก

เทคนิคเทคโนโลยีสะอาด (CT Techniques)

 เทคโนโลยีสะอาดมุ่งเน้นที่การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด และ การใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่

 ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม

 - ช่วยทำให้เกิดการประหยัดการใช้น้ำ วัตถุดิบพลังงาน และลดการเกิดมลพิษ โดยกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำ

 - การปรับปรุงสภาพการทำงา เทคโนโลยีสะอาดจะให้การทำงานมีประสิธิภาพเพิ่มขึ้น

 เนื่องจากคนงานมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

 - การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ผลิตภาค

 อุตสหกรรมเนื่องจากต้องใช้แข่งขันในระดับสากล การลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิดทำให้คุณภาพ ของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากต้องใช้แข่งขันในระดับสากล การ ลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิดทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น

 - การเพิ่มประสิทธิภาพและกำไร การประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน นำไปสู่การลดต้นทุน

 การผลิตซึ่งเป็นการเพิ่มกำไร และขีดความสามารถในการแข่งขัน

 - เทคโนโลยีสะอาด ทำให้โรงงานเกิดของเสียน้อยลง ง่ายต่อการจัดการและยังปฏิบัติ

 ได้ตามมาตรฐานกฏหมายบ้านเมือง

 - การลดต้นทุนการบำบัดของเสีย การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ทำให้มลพิษมีปริมาณ

ลดลง ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนการบำบัดของเสียลดลงด้วย

Make a Free Website with Yola.