การจัดการทรัพยากรธะรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง

2.อธิบายแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง

3.ยกตัวอย่างแนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยและภูมิภาคต่างๆของโลกได้อย่างถูกต้อง

4.อธิบายวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

5.อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

6.อธิบายการดำรงชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของไทยได้อย่างถูกต้อง

Make a Free Website with Yola.