การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมให้เปนไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาวและเกิดความสมดุลระหว่างกัน

           ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณมากเกินกว่าที่ธรรมชาตจะสร้างขึ้นทดแทนและในขณะเดียวกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาก็มีผลทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นที่ตระหนักของประชาคมโลกจึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป จึงเกิดข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและระดับโลกมากว่า200ข้อ โดยมีโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ(United Nations Environment Programme:UNEP)เป็นศูนย์กลางประสานงาและสนับสนุนสำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าวบ้างแล้วเช่น แผนปฏิบัติการ 21 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลั้ยนแปลงภูอากาศ อนุสัญญาว่าความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ดังนั้นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการรักษาปริมาณหรือคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนของประเทศต่างๆทั่วโลกจึงมีแนวทางเดียวกันแต่อาจแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่และความเหมาะสม ทุนหรือเงิน และระดับการพัฒนาประเทศ

Make a Free Website with Yola.