การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิก เช่น เทคโนโลยีสะอาด พลังงานทางเลือก เป็นต้น

เทคโนโลยีสะอาด เพื่อประโยชน์อุตสาหกรรม (Clean Technology : CT)

แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด (ทำไมต้อง CT?)

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีตส่วนใหญ่ใช้การควบคุมที่ปลายทาง หรือปลาย

สาเหตุ คือใช้วิธีกำหนดมาตรฐานควบคุมที่ตัวกลาง เช่น น้ำ ดิน อากาศ เป็นต้น โดย รัฐบาล มักกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานน้ำทิ้ง หรือมาตฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออก จากโรงงาน แต่มาตรการดังกล่าวๆม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการสร้างระบบ บำบัดมีค่าใช้จ่ายสูงหากโรงงานต้องการขยายกำลังการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสีย จากโรงงานจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ประเทศที่พัฒนาแล้วต่าง ๆ ประสบปัญหาเหล่านี้มาก่อนจึงมีการวิจัยและพัฒนา

และพบว่าการจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นการป้องกันปัญหาอย่าง รอบด้าน (Multimedia Approach)

เทคโนโลยีสะอาดให้อะไรแก่ เรา สังคมของเรา และสิ่งแวดล้อมของเรา

1. การประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน

การจัดการที่ดีทำให้เกิดการประหยัดวัตถุดิบ และลดการเกิดมลพิษ เทคโนโลยีสะอาดจะ ช่วยทำให้เกิดการประหยัดการใช้น้ำและวัตถุดิบ โดยขบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

2. การปรับปรุงสภาพการทำงาน

เทคโนโลยีสะอาดจะทำให้การทำงานมีคุณภาพ มากขึ้นเนื่องจากจะทำให้มีสุขอนามัยดีขึ้น และ ก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ น้อยลง

3.การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า

คุณภาพของสินค้าเป็นส่งสำคัญของผู้ผลิตภาค อุตสาหกรรมเนื่องจากต้องแข่งขันกับนานาปะเทศ การลดมลพิษ ณ แเหล่งกำเนิดทำให้คุณภาพของ กระบวนการผลิตดีขึ้น

4. การเพิ่มประสิทธิภาพและกำไร

การประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน นำไปสู่การลด ต้นทุนการพลิต ซึ่งเป็นการเพิ่มกำไร และขีดความ สามารถในการแข่งขัน

5. การลดต้นทุนการบำบัดมลพิษ

การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดทำให้มลพิษมีปริมาณ ลดลง ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนการบำบัดมลพิษลดลง

 6. การมีภาพพจน์ที่ดีต่อสาธารณชน

เทคโนโลยีสะอาดทำให้โรงงานสามารถปฏิบัติ ตามกฏหมายสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีโรงงาน หรือสถานประกอบการที่สะอาดเป็นเพื่อนบ้านที่ดี กับชุมชนรอบข้าง

 7. การป้องกันสิ่งแวดล้อม

ท้ายทีสุด เทคโนโลยีสะอาดจะลดจำนวนมลพิษ จากอุตสาหกรรมลง และหลีกเลี้ยงการสะสมตัว ของความเป็นพิษต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยการใช้ ขบวนการที่ไม่ซับซ้อน

 โดยคำนึงถึงมลพิษทุกรูปแบบ และทรัพยากรทุกอย่างไปพร้อม ๆ กัน และ ต้องมีผลตอบแทน ทางเศษฐศาสตร์แนวคิดในการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดจึงเกิดขึ้น

Make a Free Website with Yola.