หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

จัดทำโดย

กลุ่มอันดามัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

 

 

เสนอ

คุณครูจิตรา  พงศ์ยี่หล้า

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา (ส 42101)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

โรงเรียนอิสลามวิยาลัยแห่งประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

 

Make a Free Website with Yola.